Mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan sa pilipinas

Dalawa ang uri ng mga batis pangkasaysayan—ang pangunahin o primaryang batis at pangalawa o sekondaryang batis.Ang pangunahing batis ay naglalaman ng mga impormasyon na galing mismo sa bagay o taong pinag-uusapan sa kasaysayan.Makikita natin sa talumpati ang kanilang mga adhikain at pananaw na kanilang ipinakakalat sa pamamagitan ng pampublikong forum.

Mga Nakasulat na Pangunahing Batis Mga Talaarawan o Diary/Journal Ang talaarawan o diary/journal ay halimbawa ng primaryang batis ng kasaysayan.

Ang The Good Fight ay inilimbag bilang aklat noong 1946.

Mga Memoir Ang memoir ay isa ring uri ng pangunahing batis.

Mga Awtobiograpiya Ang mga awtobiyograpiya o talambuhay na isinulat mismo ng isang tao tungkol sa sarili ay isa ring uri ng pangunahing batis.

Nakasulat dito ang mahahalagang pangyayari sa buhay ng may akda.

Leave a Reply